شماره‌های پیشین نشریه

انسان امروز و اندیشه‌وران آینده‌اندیش و رو به افق‌ها و چشم‌اندازهای روشن، گزیری ندارند جز این‌که دریچه‌های دنیای جدید را  به روی اندیشهٔ خود بگشایند و خردورزانه در موضوع‌های گوناگون به ورزیدن بپردازند و به تلاش برخیزند با تاریکی‌ها درآویزند و سپیده را بگشایند.

امروزه روز، بر هر کاووش‌گر دینی است که پی‌گیرانه و با تلاش همه‌سویه و عالمانه، بازدارنده‌های راهِ شناخت را بردارد، پرده‌های افکنده بر آیینهٔ اندیشه را به یک سو زند، تا به‌روشنی فردا و فرداها را ببیند.

دانش جدید، این جاده‌های روشن و زیر بارش مهتاب را به چشمهٔ خورشید، گشوده است، باید شتابان به آن آویخت و از شب گذشت و به صبح صادق دست یافت.

به امید آن‌که این دریچهٔ گشوده‌شده، جویندگان روشنایی را به افق‌های جدید ره نماید.

به حول و قوهٔ الهی، با گشوده شدن این دریچه: (www.mozoomagazine.ir) به روی اهل اندیشه، پژوهش، نگارش، ارزیابان و باریک‌اندیشان و سره از ناسره‌شناسان، اتاق فکر مجله، تنها از این روزن، باب گفت‌وگو را می‌گشاید و از دیدگاه‌ها و خردورزی‌های اهل نظر و خرد، بهره‌مند می‌گردد و نکته‌های درخور درنگ و ارزیابی را یادآور می‌شود.

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها